Concurs de desen pentru copii cu dezabilitati din centrele de plasament din Republica Moldova : 

“Si EU am un vis”

Anul 2019 marcheaza aniversarea a 30 ani de la adoptarea Conventiei Internationale a Drepturilor Copiilor. Cu aceasta ocazia Asociatia Alsace Moldavie (AAM) organizează un concurs de desene pentru copii cu dezabilitati din Republica Moldova cu tema „Si eu am un vis”

Lucrarile preselectionate vor fi expuse în cadrul unui eveniment organizat tot de AAM si dedicat Zilei Copiilor, la Strasbourg, pe data de 01. 06. 2019.

REGULAMENT CONCURS DE DESENE : 

„Si EU am un vis” ediția I, aprilie / septembrie 2019

Preambul

Convenţia cu privire la Drepturile Copilului

În 1989 liderii tuturor țărilor membre ONU s-au întâlnit pentru a întocmi un set de angajamente in favoarea copiilor. Convenția cu privire la Drepturile Copilului se adresează fiecarei persoane sub vârsta de 18 ani.

De ce este Convenţia importantă?

Toți copiii au drepturi și toate acestea sunt menționate clar în convenţie. Copiii din lumea întreagă au dreptul la supravieţuire, la dezvoltare la un potenţial maxim, la protecţie împotriva oricărei influenţe negative, abuz şi exploatare şi la participare deplină la viaţa familială, culturală şi socială. De asemenea, adulții și guvernele au responsabilități și obligații pentru a se asigura că drepturile tuturor copiilor sunt respectate.

Copiii cu dezabilitati din Repubica Moldova

Exista actualmente aproape 12 000 de copii cu dezabilitati in Republica Moldova. In ciuda unor progrese importante facute in ultimii ani, mai ales datorita unor initiative private, ei raman adesea izolati si exlusi din viata sociala si economica. Sistemul de formare este insuficient adaptat pentru a asigura integrarea lor deplina in societate. Situatia si problemele lor specifice sunt putin cunoscute de catre populatie si raspunsurile date de autoritati, precum si fondurile acordate rezolvarii diferitelor probleme sunt insuficiente.

Art. 1. Scop

Promovarea si recompensarea creativitatii copiilor cu dezabilitati, promovarea lor si cresterea nivelului de informare al populatiei privind existanta, conditile, drepturile si necesitatile copiilor cu dezabilitati.

Art. 2. Grup țintă

Copiii cu dezabilitati, beneficiari ai centrelor de plasament din Republica Moldova, cu vârste între 6 și 15 ani.

Art.4. Tema concursului

Concurs de creativitate grafica cu titlul „Si eu am un vis”.

Art. 5. Cerințe obligatorii

În concurs vor fi acceptate desenele care respectă următoarele cerințe :

5.1 Format desen: A4,  hârtie albă.

5.2 Condiții tehnice: creioane colorate, carioca, acuarelă și/sau tempera.

5.3 Fiecare desen va avea pe spate o etichetă cu următoarele informații :

Nume/Prenume participant …..

Vârsta…..

Centrul de zi…..

Titlul lucrării…..

Art.6. Înscrierea

Un participant poate înscrie maxim 2 desene în concurs.

Concursul de desene se organizează pe 3 categorii de vârste:

Categoria A: de la 6 la 8 ani

Categoria B: de la 9 ani (impliniti inainte de sau pe 1 iunie 2019) la 12 ani

Categoria C: de la 13 ani (impliniti inainte de sau pe 1 iunie 2019) la 15 ani.

Participanții vor transmite desenul persoanei responsabile de concurs, desemnata de AAM, pana la data de 15.05.2019

Lucrările transmise după aceasta data limită de primire nu vor fi luate în considerare pentru a participa la acest concurs.

Art. 7. Acordul privind utilizarea desenelor

Prin actul de înscriere, concurenţii si familiile lor îşi dau acordul de a încredinţa organizatorilor concursului (Asociatia Alsace Moldavie) dreptul de utilizare a lucrărilor înscrise în concurs fără a solicita nici un fel de compensație. Organizatorii vor putea utiliza aceste desene si copii facute dupa ele și se vor putea folosi de acestea ca suport de sensibilizare şi de promovare a mesajelor pe care acestea le reflectă în cadrul a diverse proiecte, activităţi şi evenimente.

La cerere, desenele originale vor fi inapoiate autorilor sau familiilor lor.

Art. 8. Etapele și calendarul concursului

Acest concurs are următoarele etape :

1.   Lansarea concursului : 15.04.2019 ;

2.   Data limita a transmiterii lucrărilor : 15.05.2019 ;

3. Preselecția desenelor și expunerea lor in timpul unui eveniment organizat cu ocazia Zilei Copiilor: 01.06.2019 ;

4.   Jurizarea lucrărilor: 01.07.2019 ;

5. Organizarea unei expoziţii publice cu lucrari selectate: septembrie 2019 ;

6. Desfăşurarea Festivității de premiere a concursului: septembrie 2019 ;

Data exacta și locația pentru expoziție și Festivitatea de premiere vor fi comunicate în timp util de către organizatorii concursului.

Art. 9. Juriul

Organizatorii vor numi un juriu format din 3 membri după cum urmează: o persoană desemnată de AAM, o persoană desemnată de autoritatile Moldovei, o persoană desemnată de principalul sponsor/donator.

Art.10. Ceremonia de premiere

Pentru fiecare din cele 3 categorii de vârste, vor fi stabilite pana la trei premii si o mentiune.

Fiecare participant va primi o diplomă de participare. În funcție de sponsorizările obținute, vor fi acordate și premii constând în diverse materiale și accesorii pentru pictură.

In conformitate cu fondurile acumulate din campania de fundraising destinata sustinerii organizarii si bunei desfasurari a acestui concurs, Premiul 1 (si in functie de fondurile disponibile, premiile urmatoare) va fi reprezentat de o excursie la Strasbourg, inima Europei: vizita Institutiilor Europene si a atractiilor din regiunea Alsace.

Concours de dessin pour les enfants handicapés des centres de placement de la République de Moldova

“Moi aussi j’ai un rêve”

L'année 2019 marque le 30e anniversaire de l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant. L’Association Alsace-Moldavie (AAM) organise à cette occasion un concours de dessin pour les enfants handicapés de la République de Moldova ayant comme thème « Moi aussi j’ai aussi un rêve ».

Les œuvres présélectionnées seront exposées lors d'un événement organisé également par AAM et consacré à la journée de l'enfance à Strasbourg le 01.06.2019.

LE REGLEMENT DU CONCOURS DE DESSIN :

« Moi aussi j’ai un rêve » édition I, avril / septembre 2019

Préambule

La Convention des droits de l’enfant

En 1989, les leaders de tous les États membres des Nations Unies se sont rencontrés pour prendre un ensemble d'engagements en faveur des enfants. La Convention internationale des droits de l'enfant s'adresse à toutes les personnes qui ont moins de 18 ans.

Pourquoi la Convention est importante ?

Tous les enfants ont des droits et tout cela est clairement énoncé dans la convention. Les enfants du monde entier ont le droit de vivre, de s'épanouir pleinement, de bénéficier d'une protection contre toutes les influences négatives, contre l'abus et d'exploitation et de participer pleinement à la vie familiale, culturelle et sociale. Les adultes et les gouvernements ont également des responsabilités et des obligations pour faire en sorte que les droits de tous les enfants soient respectés.

Les enfants handicapés en République de Moldova

Il existe actuellement presque 12 000 enfants handicapés en République de Moldova. Malgré quelques progrès importants réalisés ces dernières années, notamment grâce à des initiatives privées, ils restent souvent isolés et exclus de la vie sociale et économique. Le système de formation est insuffisamment adapté pour assurer leur pleine intégration dans la société. Leur situation et leurs problèmes sont mal connus de la population et les réponses données par les autorités, ainsi que les fonds fournis pour solutionner les différents problèmes, sont insuffisants.

Article 1er Le but

La promotion et la récompense de la créativité des enfants handicapés, la promotion et l’augmentation du niveau d'information de la population sur l'existence, les conditions, les droits et les besoins des enfants handicapés.

Article 2 Le groupe cible

Les enfants handicapés bénéficiaires de centres de placement en République de Moldova âgés de 6 à 15 ans.

Article 4 Le thème du concours

Le concours de créativité graphique intitulé : « Moi aussi j’ai un rêve ».

Article 5 Exigences obligatoires

Les dessins répondant aux exigences suivantes seront acceptés au concours:

5.1 Format du dessin: A4, papier blanc.

5.2 Conditions techniques : crayons en couleur, feutres, aquarelle.

5.3 Chaque dessin doit porter sur son dos une étiquette portant les informations suivantes:

Nom / Prénom du participant …..

Âge …..

Centre de soins de jour …..

Titre de l'article …..

Article 6 Inscription

Chaque participant peut envoyer  1  dessin.

Le concours de dessin est organisé pour 3 catégories d’âge:

Catégorie A: De 6 à 8 ans

Catégorie B: De 9 ans (anniversaire le ou avant 1 juin 2019) à 12 ans

Catégorie C: De 13 ans (anniversaire le ou avant 1 juin 2019) à 15 ans

Les participants enverront le ou les dessins au responsable du concours, désigné par AAM, jusqu'au 15.05.2019

Les travaux soumis après cette date limite ne seront pas éligibles pour participer à ce concours.

Article 7 L’accord sur l'utilisation des dessins

En s’inscrivant, les concurrents et leurs familles s’engagent à confier aux organisateurs du concours (Association Alsace Moldavie) le droit d’utiliser les œuvres inscrites au concours sans exiger de dédommagement. Les organisateurs pourront utiliser ces dessins et copies faites d’après eux comme support pour sensibiliser et promouvoir les messages qu’ils reflètent dans divers projets, activités et événements.

Sur demande, les dessins originaux seront retournés aux auteurs ou à leurs familles.

Article 8 Les étapes et l’agenda du concours

Ce concours comporte les étapes suivantes:

1. Lancement du concours: 15.04.2019

2. Date limite de soumission des travaux: 15.05.2019

3. Présélection des dessins et exposition lors d'un événement organisé à l'occasion de la Journée des enfants: 01.06.2019

4. Evaluation des dessins présélectionnés: 01.07.2019

5. Organisation d’une exposition publique des œuvres sélectionnées: septembre 2019

6. Cérémonie de remise des prix du concours: septembre 2019

La date exacte et le lieu de l'exposition et de la cérémonie de remise des prix seront communiqués en temps outil par les organisateurs du concours.

Article 9 Jury

Les organisateurs désigneront un jury composé de 3 membres, à savoir: une personne désignée par AAM, une personne désignée par les autorités moldaves, et une personne désignée par le principal sponsor / donateur.

Article 10 La cérémonie de remise des prix

Chaque participant recevra un diplôme de participation. En fonction des fonds, des récompenses seront également attribuées en forme de divers matériaux de peinture et accessoires.

Conformément aux fonds collectés pour soutenir l'organisation et le bon déroulement de ce concours, le premier prix (et, en fonction des fonds disponibles, les prix suivants) sera un voyage à Strasbourg, cœur de l'Europe: la visite des institutions européennes et des attractions de la région d’Alsace.

Drawing contest for the disabled children from the placing centres of the Republic of Moldova

 

“Me too I have a dream”

 

2019 is the year of the anniversary of 30 years since the adoption of the International Convention of children’s rights. The Association Alsace-Moldavie (AAM) organises on this occasion a drawing contest for disabled children from the Republic of Moldova with the subject “Me too I have a dream”.

 

Shortlisted submissions will be shown at an event organised also by AAM and dedicated to Children’s Day in Strasbourg on 01.06.2019.

 

REGULATION OF THE DRAWING CONTEST:

“Me too I have a dream”, First Edition, April /September 2019

 

Preamble

 

The Convention on Children’s rights

In 1989 leaders of all UNO member States came together to develop a set of commitments in favour of children. The Convention on children’s rights is targeted at all person under the age of 18 years.

 

Why is the Convention important?

 

All children have rights and this is clearly stated in the Convention. Children from around the world have the right to life, to develop to their full potential, to protection against any negative influence, against abuse and exploitation and to full participation in family, cultural and social life. At the same time, adults and governments have responsibilities and obligations in order to ensure that children’s rights are respected.

 

 

Disables children in the Republic of Moldova

 

Today, there are nearly 12,000 disabled children in the Republic of Moldova. Despite important progress accomplished these last years, in particular thanks to private initiatives, they often remain isolated and excluded from social and economic life. The education system is insufficiently adapted for ensuring their full integration in the society. Their specific situation and problems are not well known by the population and the answers given by authorities, just like the funds earmarked for solving the various problems are insufficient.

 

Article 1. Objective

 

Promoting and rewarding the creativity of disabled children, promoting and increasing the level of information of the population concerning the existence the rights and needs of disabled children.

 

Article 2 Target group

 

Disabled children, beneficiaries of the placement centre in the Republic of Moldova, aged between 6 and 15 years.

 

Article 4 Theme of the contest

  

Graphic creativity contest entitled “Me too I have a dream”.

 

Article 5 Compulsory requirements

 

Drawings respecting the following requirements will be accepted in the contest:

5.1. Format of the drawing: A4, white paper

5.2. Technical specifications: coloured pencils, felt-tip pen, aquarelle and/or tempera

5.3. Each drawing should have on the back side a label with the following information:

Name/Family name of the participant…..

Age…..

Placement centre…..

Title of the work…..

 

 

Article 6 Inscription

 

Each participant can contribute to the contest with a drawing.

 

The drawing contest is organised for the 3 age groups:

Group A: from 6 to 8 years old

Group B: from 6 y.o. (anniversary on or before 1 June 2019) to 12 y.o.

Group C: from 13 y.o. (anniversary on or before 1 June 2019) to 15 y.o.

 

Participants will send the drawings to the person in charge of the contest, designed by AAM, before 15.05.2019

 

Drawings submitted after this date will not be considered as eligible for this contest.

 

Article 7 Agreement on the use made of the drawings

 

By the act of inscription, contestants and their families give their agreement to grant to the organisers (Association Alsace Moldavie) the right to use the works inscribed in the contest without asking for any compensation. Organisers will have the right to use these drawings and copies done after them in order to support the sensitisation and promotion of messages which they reflect in the framework of various projects, activities and events.

Upon request, the original drawings will be sent back to the authors or their families

 

Article 9 Contest stages and agenda

 

 

This contest has the following stages:

1. Launching of the contest: 15.04.2019

2. Deadline for the submission of works: 15.05.2019

3. Preselection of drawings and exposition at an event organised on the occasion of the Children’s Day: 01.06.2019

4.  Evaluation of preselected drawings: 01.07.2019

5.  Organisation of a public exposition with select works: September 2019

6.  Contest awards handing ceremony: September 2019

 

The exact date and place of the exposition and the Awards Ceremony will be communicated in due time by the organisers of the contest.

 

Article 9 The Jury

 

The organisers will appoint a jury composed of three persons as follows: one person nominated by AAM, one person nominated by Moldovan authorities, and one person nominated by the main sponsor/donor.

 

Article 10 Awards Ceremony

 

 

For each of the 3 age groups will be awarded up to three prizes and one mention

Each participant will receive a participation diploma. Depending of available funds, material rewards in the form of painting materials and accessories will also be handed.

 

According to the funds attracted in the fundraising campaign aimed at supporting the organisation and good implementation of this contest, the First Prize (and, depending on available funds, other prizes) will be a trip to Strasbourg: Capital of Europe: visit of the European institutions and of the Alsace Region attractions.